รายชื่อ หน่วยงานท้องถิ่น ณ ที่ตั้งของที่ดิน

เป็นรายชื่อ หน่วยงานท้องถิ่น ณ ที่ตั้งของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองการตลาด
* อีเมลผู้ติดต่อ market@labai.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา ข้อมูลที่หน่วยงานดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล GNU Free Documentation License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ตำบล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 เมษายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 26 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 ตุลาคม 2565