• ผลการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูล 87 total views 4 recent views

  ผลการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูลได้จากสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร (ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน)ที่ผ่านกระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2566
 • ข้อมูลเครื่องมือการสร้างระบบ 75 total views 4 recent views

  เครื่องมือการพัฒนาระบบ เช่น ภาษาและ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2566
 • ความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานจากการสืบค้น 78 total views 5 recent views

  เป็นการสืบค้นว่าหน่วยงานภายนอกหน่วยงานใด ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2566
 • ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขระบบ 104 total views 5 recent views

  เป็นการปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยปรับตามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้งานระบบโดยผู้ใช้งาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2566
 • ข้อมูลเชิงสถิติ 180 total views 5 recent views

  ข้อมูลเชิงสถิติของข้อมูลเกษตรกร และข้อมูลที่ดิน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปบันทึกลงในระบบจัดเก็บข้อมูล
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2566
 • ความต้องการในการดำเนินงานตามภารกิจ 89 total views 8 recent views

  เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2566
 • แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 114 total views 9 recent views

  แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2566
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก 18 total views 2 recent views

  "เป็นรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกในการให้ช่วยความเหลือด้านที่ดินทำกิน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 26 เมษายน 2566
 • จำนวนผู้ขอความช่วยเหลือในเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย 23 total views 4 recent views

  เป็นจำนวนผู้ขอความช่วยเหลือในเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 26 เมษายน 2566
 • จำนวนผู้ผ่านการอนุมัติ 14 total views 1 recent views

  เป็นจำนวนผู้ของความช่วยเหลือที่ผ่านการอนุมัติ
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 25 เมษายน 2566
 • จำนวนผู้ผ่านการอนุมัติจาก ผอ สถาบันฯ 19 total views 2 recent views

  เป็นจำนวนผู้ของความช่วยเหลือที่ผ่านการอนุมัติ ผอ.สถาบันฯ
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 25 เมษายน 2566
 • จำนวนผู้ผ่านการอนุมัติจาก รอง ผอ 20 total views 4 recent views

  เป็นจำนวนผู้ของความช่วยเหลือที่ผ่านการอนุมัติ รอง ผอ.สถาบันฯ
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 25 เมษายน 2566
 • จำนวนผู้ผ่านการอนุมัติจาก ผอ ศูนย์ 16 total views 3 recent views

  เป็นจำนวนผู้ของความช่วยเหลือที่ผ่านการอนุมัติ ผอ.ศูนย์
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 25 เมษายน 2566
 • จำนวนพื้นที่ในการลงสำรวจและประเมินราคา 16 total views 3 recent views

  เป็นจำนวนพื้นที่ในการลงสำรวจและประเมินราคา
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 25 เมษายน 2566
 • จำนวนผู้ขอความช่วยเหลือในเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ที่ผ่านเกณฑ์ 16 total views 2 recent views

  เป็นจำนวนผู้ขอความช่วยเหลือในเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ที่ผ่านเกณฑ์
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 25 เมษายน 2566
 • ข้อมูลผังกระบวนการทำงาน 83 total views 8 recent views

  ผังกระบวนการทำงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดของระบบจัดเก็บข้อมูล
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
 • รายงานสรุปความต้องการใช้ข้อมูล 93 total views 6 recent views

  ขั้นตอนการดำเนินการ,พันธกิจหน่วยงาน,ขั้นตอนการดำเนินการ,พันธกิจหน่วยงาน,เพื่อทราบความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
 • ข้อมูลการออกแบบระบบ 66 total views 5 recent views

  การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบระบบที่จัดเก็บข้อมูล
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
 • ข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูล 86 total views 8 recent views

  การออกแบบระบบที่จัดเก็บข้อมูล และฐานข้อมูล 
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
 • แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก 72 total views 6 recent views

  แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565