พบ 12 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
 • จำนวน การจับคู่ผู้ประสงค์จะใช้ที่ดินกับเจ้าของที่ดิน 2 recent views

  เป็นข้อมูลผลการจับคู่ เจ้าของที่ดิน กับ ผู้ประสงค์เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินและแปลงที่ดิน
  กองการตลาด 5 ตุลาคม 2565
 • รายชื่อ หน่วยงานท้องถิ่น ณ ที่ตั้งของที่ดิน 1 recent views

  เป็นรายชื่อ หน่วยงานท้องถิ่น ณ ที่ตั้งของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ
  กองการตลาด 5 ตุลาคม 2565
 • ข้อมูลเชิงสถิติ 1 recent views

  ข้อมูลเชิงสถิติของข้อมูลเกษตรกร และข้อมูลที่ดิน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปบันทึกลงในระบบจัดเก็บข้อมูล
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 2 recent views

  "เป็นข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการ"
  กองการตลาด 5 ตุลาคม 2565
 • จำนวน ผู้ประสงค์ใช้ที่ดินที่ได้รับการคัดเลือก 2 recent views

  เป็นข้อมูล จำนวนผู้ประสงค์ใช้ที่ดินที่ได้รับการคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการ
  กองการตลาด 5 ตุลาคม 2565
 • ข้อมูลเครื่องมือการสร้างระบบ 5 recent views

  เครื่องมือการพัฒนาระบบ เช่น ภาษาและ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 7 recent views

  แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • ผลการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูล 5 recent views

  ผลการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูลได้จากสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร (ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน)ที่ผ่านกระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • ความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานจากการสืบค้น 7 recent views

  เป็นการสืบค้นว่าหน่วยงานภายนอกหน่วยงานใด ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขระบบ 5 recent views

  เป็นการปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยปรับตามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้งานระบบโดยผู้ใช้งาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • ความต้องการในการดำเนินงานตามภารกิจ 2 recent views

  เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก 5 recent views

  แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).