พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: ขั้นตอน

กรองผลลัพธ์
  • วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล 5 recent views

    วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
    สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
  • กระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูล 5 recent views

    กระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูลที่ได้จากสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร (ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน)
    สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).