พบ 11 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: GNU Free Documentation License

กรองผลลัพธ์
 • รายชื่อ หน่วยงานท้องถิ่น ณ ที่ตั้งของที่ดิน 1 recent views

  เป็นรายชื่อ หน่วยงานท้องถิ่น ณ ที่ตั้งของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ
  กองการตลาด 5 ตุลาคม 2565
 • ข้อมูลเครื่องมือการสร้างระบบ 5 recent views

  เครื่องมือการพัฒนาระบบ เช่น ภาษาและ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 7 recent views

  แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • ผลการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูล 5 recent views

  ผลการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูลได้จากสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร (ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน)ที่ผ่านกระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • ความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานจากการสืบค้น 7 recent views

  เป็นการสืบค้นว่าหน่วยงานภายนอกหน่วยงานใด ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขระบบ 5 recent views

  เป็นการปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยปรับตามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้งานระบบโดยผู้ใช้งาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • ความต้องการในการดำเนินงานตามภารกิจ 2 recent views

  เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • รายงานสรุปความต้องการใช้ข้อมูล 4 recent views

  ขั้นตอนการดำเนินการ,พันธกิจหน่วยงาน,ขั้นตอนการดำเนินการ,พันธกิจหน่วยงาน,เพื่อทราบความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
 • แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก 5 recent views

  แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
 • วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล 5 recent views

  วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
 • กระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูล 5 recent views

  กระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูลที่ได้จากสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร (ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน)
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).