พบ 12 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลเครื่องมือการสร้างระบบ 5 recent views

  เครื่องมือการพัฒนาระบบ เช่น ภาษาและ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 7 recent views

  แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขระบบ 5 recent views

  เป็นการปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยปรับตามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้งานระบบโดยผู้ใช้งาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • ข้อมูลผังกระบวนการทำงาน 5 recent views

  ผังกระบวนการทำงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดของระบบจัดเก็บข้อมูล
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
 • รายงานสรุปความต้องการใช้ข้อมูล 4 recent views

  ขั้นตอนการดำเนินการ,พันธกิจหน่วยงาน,ขั้นตอนการดำเนินการ,พันธกิจหน่วยงาน,เพื่อทราบความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
 • ข้อมูลการออกแบบระบบ 5 recent views

  การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบระบบที่จัดเก็บข้อมูล
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
 • ข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูล 5 recent views

  การออกแบบระบบที่จัดเก็บข้อมูล และฐานข้อมูล 
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
 • แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก 5 recent views

  แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
 • วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล 5 recent views

  วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
 • กระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูล 5 recent views

  กระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูลที่ได้จากสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร (ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน)
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
 • รายละเอียดโครงการ 3 recent views

  "เป็นรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ เช่น ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน บทบาทหน้าที่ของ บจธ....
  กองการตลาด 26 กรกฎาคม 2565
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก เจ้าของที่/ผู้ประสงค์ใช้ที่ดิน 2 recent views

  "เป็นข้อมูลหลักเกณฑ์การคัดเลือก เจ้าของที่/ผู้ประสงค์ใช้ที่ดิน
  กองการตลาด 25 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).